ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เห็นสมควรให้นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนและจำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้จ่ายตามความจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาสามารถยืมเงินฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ต่อไป

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้มีสิทธิยืมเงิน

1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรu
2. เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างฉุกเฉิน
3. เป็นนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
4. มีความประพฤติดี
5. ไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งพักการศึกษา และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
6. ไม่เป็นนักศึกษาที่ยังชำระคืนเงินยืมฉุกเฉินไม่ครบ

ขั้นตอนและวิธีการขอยืมเงิน

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอยืมเงิน   ให้ยื่นแบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมหลักฐาน
ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา   โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา  แล้วแต่กรณี

2.  ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  จะเสนอความเห็นพร้อมข้อมูลต่อผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหรือรองอธิการบดีที่
ดูแลด้านการ พัฒนานักศึกษา เพื่อพิจารณาการยืมเงิน

3.  อำนาจการอนุมัติเงินยืม     กำหนดวงเงินสำหรับการอนุมัติเงินยืม และลงนามในสัญญาการยืมเงิน  ตามเกณฑ์ ดังนี้
3.1 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  พิจารณาอนุมัติเงินยืมและลงนามในสัญญาการยืมเงิน  ในวงเงินยืมของนักศึกษาไม่เกินรายละ  3,000บาท
3.2 รองอธิการบดีที่ดูแลด้านการพัฒนานักศึกษา  พิจารณาอนุมัติเงินยืมและลงนามในสัญญาการยืมเงินสำหรับวงเงินยืมของนักศึกษารายละ
ตั้งแต่3,001บาท ขึ้นไป

4.ให้ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา   กองพัฒนานักศึกษา เก็บรักษาสัญญาการยืมเงินและติดตามการชำระคืนเงินยืมตามสัญญาร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา

5. เมื่อนักศึกษาได้รับเงินยืมแล้ว  ให้ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา   ทำหนังสือแจ้งให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองของนักศึกษาทราบทันที

การชำระคืนเงินยืม

1.  นักศึกษาที่ได้รับเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาไปแล้ว   จะต้องคืนเงินยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือคืนเงินยืมทั้งหมดทันทีที่นักศึกษามีความสามารถจะชำระคืนได้  โดยไม่เสียดอกเบี้ย  ทั้งนี้ ต้องชำระให้ครบถ้วน ตามจำนวนเงินและกำหนดเวลาที่ระบุไว้ใน ข้อ 5 ของแบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา  ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถชำระคืนได้ให้คณะกรรมการทุนส่งเสริมนักศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

2. หากนักศึกษาไม่ชำระเงินยืมตามข้อ 1 คืน   มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด              ที่จะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรืออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วแต่กรณี

ความระงับแห่งหนี้ตามสัญญา

1.เมื่อนักศึกษาชำระหนี้หมด
2.เมื่อมีมติคณะกรรมการทุนส่งเสริมนักศึกษา พิจารณาให้ระงับหนี้

 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเลขโทรศัพท์  0-2549-3674
หมายเลขโทรสาร  0-2549-3699  ในเวลาราชการ

******************************************************************

ใส่ความเห็น