ให้คำปรึกษา

เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ในบางขณะนักศึกษาอาจประสบปัญหาบางประการ อาทิเช่น ปัญหาทางด้านการเรียน การปรับตัว ปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม  ปัญหาในการดำเนินชีวิตของตนเอง การคบเพื่อน ในบางครั้งอาจจะประสบปัญหาทางครอบครัว หรือประสบปัญหาหลาย ๆ อย่างพร้อม ๆ กัน จนกระทั่งนักศึกษารู้สึกว่าการช่วยเหลือตนเอง หรือแก้ปัญหาแต่เพียงลำพังเป็นไปได้ยากและต้องการปรึกษาหารือเพื่อจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี หรือในบางครั้งนักศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพได้จัดบริการปรึกษาขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา  ที่ประสบปัญหาดังที่ได้กล่าวไว้ โดยได้จัดอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ทำหน้าที่ประจำเพื่อให้บริการปรึกษาแก่นักศึกษา

บริการปรึกษาที่จัดให้แก่นักศึกษา มีดังนี้

1. การปรึกษาทางด้านการศึกษา
2. การปรึกษาทางด้านปัญหาส่วนตัว
3. การปรึกษาทางด้านอาชีพ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานอาชีพต่าง ๆ และให้นักศึกษาได้พิจารณาตนเองเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ความสนใจ ความถนัด ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ
4. บริการปรึกษาเป็นกลุ่ม เช่น โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก สร้างมนุษยสัมพันธ์
โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษาได้ทราบถึงธรรมชาติความต้องการของมนุษย์ และยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรม

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
อาคารพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-3025 หมายเลขโทรสาร 0-2549-3682 ในเวลาราชการ

************************************************************************************

ใส่ความเห็น