ห้องพยาบาล

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย  ชั้น 1
อาคารสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเลขโทรศัพท์  0-2549-3026 ,02-549-3676หมายเลขโทรสาร  0-2577-5010  ในเวลาราชการ

****************************************************************

ใส่ความเห็น