รายนักศึกษาที่ทำประกันอุบัติเหตุ

ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประกันอุบัติเหตุ ตามกรมธรรม์ เลขที่ 00210000052000  และติดต่อขอรับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ที่คณะ  ถ้าหากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อขอให้นักศึกษารีบดำเนินการแจ้งให้ กองพัฒนานักศึกษาทราบโดยด่วน ภายในเดือนตุลาคม 2554 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือโทร. 0-2549-3022

สิทธิประโยชน์ในการใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ

–  กรณีประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาสามารถใช้บัตรประกันได้สถานพยาบาลในโครงการ SSLI CARE CARD
– กรณีประสบอุบัติเหตุไม่เข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ได้แจ้งไว้ ให้สำรองค่าใช้จ่ายก่อนและให้นำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์มาเบิกได้ที่
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาชั้น 4 ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวัน เวลา ราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30  – 16.30 น.

ดาว์นโหลดรายชื่อนักศึกษาตามคณะของตนเอง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Click)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Click)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Click)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Click)

คณะวิทยาศาสตร์ (Click)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Click)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Click)

คณะศิลปศาสตร์ (Click)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Click)

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (Click)

คณะบริหารธุรกิจ (Click)

ใส่ความเห็น