นักศึกษาวิชาทหาร

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาต่อวิชาทหารระดับชั้นปที่ 4 และ 5
ทั้งชาย หญิง โดยทำการศึกษา ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขแนวปฏิบัติที่ต่องปฏิบัติตามระเบียบ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง และข้อควรปฏิบัติ
ว่าด้วยการฝึกวิชาทหาร ดังนี้

1 การสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ควรดำเนินการในปีแรกที่เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยหากไม่สมัครจะทำให้นักศึกษาหมดสิทธิในการเรียนวิชาทหาร
ตามระเบียบของหน่วยบัญชาการการกำลังสำรอง ว่าด้วยการศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2516 ข้อ 13 อนุ 1 เว้นจะการการรอรับสิทธิไว้ศึกษาต่อในปีการศึกษา
ถัดไปแต่ขอได้ไม่เกิน 2ครั้ง
2 เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย
3 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์การกำลังสำรองอย่างเคร่งครัด
4 ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 (ชาย/หญิง) ประเภทโอนย้ายสถานศึกษา ต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครและรายงานตัว ดังนี้

4.1 หนังสือรับรองการฝึกชั้นปีที่ ผ่านมา
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
4.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล ชื่อตัว
4.4 นักศึกษาวิชาทหารที่สมัครเข้ารับการฝึกชั้นปีที่ 4 ต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี และผู้ที่จะเข้ารับการฝึกชั้นปีที่ 5 อายุต้องไม่เกิน 25 ปี

5 การขอรอรับสิทธิ์เพื่อรอเข้ารับการศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึก/เรียนวิชาทหารได้ในปีแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลใดก็ตามให้นำหลักฐานตามที่
นักศึกษาจะสมัครเรียนในชั้นปีนั้นๆ มายื่นเรื่องขอรอรับสิทธิ์เพื่อเข้ารับการฝึกในปีการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ต้องไม่ว่างเว้นจากการเรียนนักศึกษาวิชาทหารติดต่อกัน
เกิน 2 ปี และจะต้องดำเนินการขอรอรับสิท์ให้ทันภายในห้วงที่มีการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น คลิกดาว์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ชั้น 4 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารหลังพระรูป รัชกาลที่ 5) โทร 0-2549-3022

ใส่ความเห็น