มี.ค. 27

ประกาศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562 (เฉพาะรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

Read the rest of this entry »

มี.ค. 18

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ประจำปี 2561

Read the rest of this entry »

มี.ค. 18

โครงการจิตอาสา พัฒนาเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านเขาวง

Read the rest of this entry »

มี.ค. 15

ขอแสดงความยินดี กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มี.ค. 15

ขอแสดงความยินดี กับ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

มี.ค. 15

ผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต โครงการSTRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต

มี.ค. 15

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการตามโครงการจิตอาสา ๙๐๔

มี.ค. 15

กิจกรรมนักศึกษาเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กิจกรรมนักศึกษาเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ
ี

Read the rest of this entry »

มี.ค. 15

กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 พื้นที่บริเวณบ่อบําบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

มี.ค. 14

โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

Read the rest of this entry »

Fetch more items