แนวคิดในการพัฒนาหน่วยงาน

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานบริการและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยร่วมปฏิบัติงานกับคณะ
/วิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้อง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี ยึดหลักการสนับสนุนส่งเสริมงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการให้บริการที่ประทับใจ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงานที่สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

กองพัฒนานักศึกษา นำพานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตนวัตกรที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศ สามารถขับเคลื่อนสังคมไทย พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ (Mission)

 

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตนวัตกรที่พึงประสงค์
  2. สร้างเครือข่ายพันธมิตร และศิษย์เก่าสัมพันธ์
  3. ส่งเสริมระบบนิเวศน์ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบำเพ็ญประโยชน์
  5. อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. จัดระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบัณฑิตนวัตกร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 

  1. การส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนา Soft Skills , Up-skills , Re-skills ของนักศึกษาและบัณฑิตสู่การเป็นบัณฑิตนวัตกร
  2. การสร้างระบบนิเวศน์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา (Campus Life) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. การส่งเสริม การสนับสนุน การเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม