ทำเบียบผู้บริหาร/โครงของกองฯ

ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โทร.02-549-3020

นางยุพา มาระสุตร์

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านพัฒนานักศึกษา

โทร.02-549-3630

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ ย่องซื่อ

นางธิดารัตน์ โสดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทร.02-549-4028

ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน

ช่วยราชการ

โทร.

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายในของกองพัฒนานักศึกษา

มทร.ธัญบุรี