ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โทร.02-549-3020

นางยุพา มาระสุตร์

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านพัฒนานักศึกษา

โทร.02-549-3630

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ ย่องซื่อ

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายในของกองพัฒนานักศึกษา