สรุปความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

ประจำปีการศึกษา 2565
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลัญบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

งานทุนการศึกษา

4.73

ระดับมากที่สุด


คะแนนเต็ม 5 คะแนน

กองทุนให้กู้ยืม

4.17

ระดับมาก


คะแนนเต็ม 5 คะแนน

วิชาทหารและผ่อนผันทหาร

4.54

ระดับมากที่สุด


คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

4.61

ระดับมากที่สุด


คะแนนเต็ม 5 คะแนน

สรุปความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566