บุคลากรฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นางสาววารุณี มีมุ่งบุญ

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ

โทร.02-549-3024
มทร.ธัญบุรี