หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา อาชีพ และศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาววารุณี มีมุ่งบุญ

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ

โทร.02-549-3024

นางสาวณัฐนันท์ คงเพ็ชรศักดิ์

นักวิชาการศึกษา

ศูนย์พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและภาวะการมีงานทำ

โทร.02-549-3025

 

นายสุพจน์ ลานนท์

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทร.02-549-4030