หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางประจวบ ถวายทาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

โทร.02-549-3029

นางสาวสุกัญญา กลิ่นอุบล

นักวิชาการศึกษา

งานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานสิ่งก่อสร้าง
โทร.02-549-3673

นายวัชรภัณฑ์ สุขดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัสดุ
งานควบคุมรถยนต์ราชการ
โทร.02-549-3673

นางสาวศศิชา เครือกนก

นักวิชาการศึกษา

งานเลขานุการ
งานการเงิน และบุคลากร
โทร.02-549-3672

นางสาวโชติรส เชื้อจันอัด

เจ้าพนักงานธุรการ

งานสารบรรณ
โทร.02-549-3028

นางสาวเบญจวรรณ แสงขำ

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.02-549-3672

นางจันแรม โปรยลาภ

พนักงานบริการ

โทร.02-549-3673

นายวรพรต ตะนุกิจ

พนักงานขับรถยนต์

โทร.02-549-3673

นายกิตติศักดิ์ ศรีสิงห์

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.