หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทร.02-549-4097