ก.พ. 23

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชายทุกคนเข้าไปดำเนินการอัพเดทข้อมูล ในระบบทะเบียนนักศึกษา ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 2564 (เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการดำเนินการผ่อนผันทหารของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี)

Read the rest of this entry »

ก.พ. 10

รายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ก.พ. 05

การยื่นเรื่องขอคำสั่งแต่งตั้งยศ ว่าที่ ร.ต. ประจำปีการศึกษา 2563

Read the rest of this entry »

ก.พ. 03

ของแสดงความยินดี นางยุพา มาระสุตร์

ม.ค. 27

สารวัฒนธรรมราชมงคล ปีที่ 15 ฉบับที่ 31

ม.ค. 22

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด (อธิการบดี) กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน ผลงานโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564

ม.ค. 20

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ครั้งที่ 3)

Read the rest of this entry »

ม.ค. 19

เลื่อนการตรวจสุขภาพนักศึกษา

ม.ค. 05

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ครั้งที่ 2)

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 30

ขอเชิญชวนนักศึกษากรอกแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงอาหารกลาง มทร.ธัญบุรี

Fetch more items