งานบริการนักศึกษาพิการ DSS

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวกับนักศึกษาพิการ การให้คำปรึกษา และความช่วยเหลืออื่น ๆ ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้นักศึกษาพิการ สามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ของตนเองโดยผ่านการช่วยเหลือ ของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

ให้ข้อมูลข่าวสาร

เป็นหน่วยงานในการประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่นักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยฯ

อุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้

เป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกทั้งในด้านอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ช่วยทางกายภาพแก่นักศึกษาพิการ

งานบริการนักศึกษาพิการ DSS

ช่องทางการติดต่อเรา


สำนักงาน ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12110

โทร. 025493677
มทร.ธัญบุรี