ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวกับนักศึกษาพิการ การให้คำปรึกษา และความช่วยเหลืออื่น ๆ ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้นักศึกษาพิการ สามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ของตนเองโดยผ่านการช่วยเหลือ ของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

ให้ข้อมูลข่าวสาร

เป็นหน่วยงานในการประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่นักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยฯ

อุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้

เป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกทั้งในด้านอุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ช่วยทางกายภาพแก่นักศึกษาพิการ

ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน

เป็นหน่วยงานประสานและอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน และการดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาพิการ

ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน

เป็นหน่วยงานติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษาพิการ กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ปรึกษาและความช่วยเหลือ

นหน่วยงาน บริการให้ปรึกษาและความช่วยเหลือ พร้อมแก้ไขปัญหา ด้านการเรียน การดำเนินชีวิต และสุขภาพ โดยการสร้างเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องช่องทางการติดต่อเรา


สำนักงาน ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12110

โทร. 025493677