ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
E-mail : sd@rmutt.ac.th
โทร.  02-549-3670    โทรสาร. 02-577-5010

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • งานสารบรรณ  โทร. 02-549-3028
 • งานเลขานุการ โทร. 02-549-3672
 • งานแผนและงบประมาณ,งานบุคลากร โทร. 02-549-3673
 • การเงิน,ครุภัณฑ์,ยานพาหนะ,สิ่งก่อสร้าง โทร. 02-549-3672
 • อาคารสถานที่สำนักงาน โทร. 02-549-3672
 • ประกันคุณภาพ,งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  โทร. 02-549-3681
 • งานครัวลูกบัวสวรรค์ โทร. 02-549-3029

ฝ่ายสุขภาพและอนามัย

 • บริการรักษาพยาบาล  โทร.  02-549-4020
 • งานบริการสุขภาพและอนามัย โทร. 0-2549-3676,0-2549-4010

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
 • งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
 • งานกำกับติดตามยุทธศาสตร์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
  โทร. 02-549-4095-6

ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

 • งานจัดทำกิจกรรม  Up-Skills, Re-Skills ให้กับศิษย์เก่า
 • งานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพสำหรับศิษย์เก่า
 • งานสำรวจความต้องการ บริการ รวบรวมจัดทำฐานข้อมูล
 • งานเผยแพร่และจัดทำข้อมูลสนเทศ
 • งานจัดทำพัฒนาสื่อและรูปแบบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
 • เครือข่ายศิษย์เก่า
  โทร. 02-549-4030

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 02-549-3674,02-549-3684
 • ทุนให้เปล่า, เงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา  โทร 02-549-3675
 • กองทุนพัฒนานักศึกษา โทร 02-549-3684
 • ทหารและวิชาทหาร  โทร. 02-549-3674
 • ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  โทร. 02-549-3022
  โทรสาร. 02-549-3699

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาอาชีพ และ ศิษย์เก่าสัมพันธ์

 • บริการจัดหางาน โทร. 02-549-3682
 • แนะแนวศึกษาต่อ  โทร. 02-549-3682,02-549-3024-5
 • บริการให้คำปรึกษาและทดสอบทางจิตวิทยา  โทร. 02-549-3024
 • บริการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา  โทร. 02-549-3025
 • บริการนักศึกษาพิการ  โทร. 02-549-3677
 • บริการวิชาการ สารสนเทศและฝึกอบรม โทร. 02-549-3025

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 • งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โทร. 02-549-3671
 • งานระบบฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา โทร. 02-549-3671
 • งานงบประมาณ และการเงินกิจกรรมนักศึกษา โทร. 02-549-3671
 • งานพัฒนานักศึกษาและวินัยนักศึกษา โทร. 02-549-3698
 • งานบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา โทร. 02-549-3698
 • งานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา โทร. 02-549-3698

 

 

 

ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ Google Map > กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

 

กองประชาสัมพันธ์ 02 549 4990-2   โทรสาร 02 549-4993
ติดต่อเกี่ยวกับ ทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
– ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ งานสอบคัดเลือกและรับเข้าศึกษา 02 549 3613 – 5
– ฝ่ายทะเบียนการศึกษาการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา 02 549 3610 – 2
– ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา การตรวจสอบผลการศึกษา บันทึกผลการศึกษา และ การสำเร็จการศึกษา 02 549 3606 – 9
– ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล ระบบโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา 02 549 3616 – 7
– งานบัณฑิตศึกษา งานทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา 02 549 3618

email : rmutt_news@rmutt.ac.th       Fanpage : rmutt.official   Website : www.rmutt.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – –

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทร : 02 592 1955       e-mail : rungsavan@hotmail.com       Fanpage : pragrtech       Website : www.agr.rmutt.ac.th

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

โทร : 02 592 1999       e-mail : map.tmc@gmail.com       Fanpage : TMCXRMUTT       Website : www.tmc.rmutt.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – –

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชั้น7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น 511 ถนนกำแพงเพรช 2 เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กทม. 10900

โทร : 0 92 318 9887        e-mail : ikc@rmutt.ac.th       Fanpage : rmutt.ikc       website : www.ikc.rmutt.ac.th

 

สนามบินสุวรรณภูมิ – มทร.ธัญบุรี (bus)

รถโดยสารประจำทาง หมายเลข 554 ให้บริการตลอด 24 ชม. รถออกทุกๆ 30 นาที เส้นทาง :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – รังสิต (ถนนรามอินทรา) ค่าโดยสาร 24-35 บาท หมายเลข 555 ให้บริการทุกวัน เที่ยวแรก 04.30 เที่ยวสุดท้าย 01.30 น. รถออกทุกๆ 30 นาที (จำนวน 15 คัน/วัน) เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – รังสิต (ทางด่วนพระราม9) ค่าโดยสาร 24-35 บาท
*หมายเหตุ ผู้โดยสารจะต้องลงรถที่รังสิต แล้วต่อรถมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Taxi Meter ระยะทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 50 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 365-400 บาท โดยประมาณ

อนุสาวรีย์ชัยฯ – สนามบินดอนเมือง – มทร.ธัญบุรี

รถโดยสารประจำทาง ปอ. 538 รถสีเหลือง วิ่งระหว่างโรงพยาบาลสงฆ์อนุสาวรีย์ชัยฯ โทลล์เวย์ รังสิต – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มวิ่งรถคันแรก ราชมงคล – อนุสาวรีย์ชัยฯ เวลา 04.50 น. (จันทร์– ศุกร์) วันหยุด เริ่มเวลา 05.20 น. คันสุดท้าย ราชมงคล – อนุสาวรีย์ชัยฯ รถออกเวลา 20.00 น.

รถตู้โดยสารประจำทาง รถตู้ประจำทางสายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – อนุสาวรีย์ฯ ขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษก ตลอดสายไปจนถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อู่รถจะจอดตรง ข้ามฝั่งประตูสาม (คณะครุศาสตร์) ซอยพรธิสาร ให้บริการเวลา 05.30-20.00 น. ค่าโดยสาร 50 บาท

Taxi Meter ระยะทางจาก อนุสาวรีย์ – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 43 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 350-380 บาท โดยประมาณ ระยะทางจาก สนามบินดอนเมือง – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 23 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 195-225 บาท โดยประมาณ

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – มทร.ธัญบุรี

รถโดยสารประจำทาง
ปอ. 538 รถสีเหลือง สายอนุสาวรีย์ชัยฯ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นรถจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนนด้านตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) ค่าโดยสารประมาณ 15 บาท
ปอ. 1156 รถสีเขียว วิ่งระหว่าง สะพานลอยตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง- หมู่บ้านมาลีรมย์ (คลองหก) ค่าโดยสารประมาณ 12 บาท จากรังสิตเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นป้ายใต้สะพานลอยคนข้ามถนนด้านตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
รถตู้โดยสารประจำทาง
รถตู้ประจำทางสายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- รังสิต อู่รถจอดอยู่ข้างมหาวิทยาลัย ด้านฝั่งประตูสาม (คณะครุศาสตร์) ค่าโดยสาร 20 บาท จากรังสิตเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นป้ายใต้สะพานลอยคนข้ามถนนด้านตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เปิดบริการเวลา 05.15 – 20.00 น.
Taxi Meter ระยะทางจาก ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 120 – 135 บาท โดยประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
Rajamangala University of Technology Thanyaburi 39 Moo 1, Klong6, Khlong Luang Pathum Thani 12110

แผนที่ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
Rajamangala University of Technology Thanyaburi 39 Moo 1, Klong6, Khlong Luang Pathum Thani 12110