การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

สำหรับนักศึกษา
หลักสูตร 4-5 ปี

จะต้องผ่านกิจกรรมจำนวนรวมทั้งหมด 12 กิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กลุ่มกิจกรรมหลัก โดยในแต่ละกลุ่มได้มีการกำหนดจำนวนกิจกรรมไว้ดังนี้


6

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4

กิจกรรม
ของคณะ/วิทยาลัย
2

กิจกรรมเพื่อสังคม บำเพ็ญประโยชน์
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


สำหรับนักศึกษา
หลักสูตร 2-3 ปี

จะต้องผ่านกิจกรรมจำนวนรวมทั้งหมด 6 กิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กลุ่มกิจกรรมหลัก โดยในแต่ละกลุ่มได้มีการกำหนดจำนวนกิจกรรมไว้ดังนี้


3

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2

กิจกรรม
ของคณะ/วิทยาลัย
1

กิจกรรมเพื่อสังคม บำเพ็ญประโยชน์
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมมหาวิทยาลัย มี 6 ประเภท

1. กิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวันสำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโครงการราชมงคลธัญบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นต้น
2. กิจกรรมกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพ และสวัสดิภาพความปลอดภัย เช่น การตรวจสุขภาพนักศึกษา กีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ เป็นต้น
3. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พิธีไหว้ครู เป็นต้น
4. กิจกรรมวิชาการ เช่น โครงการเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี (Open House) โครงการเปิดโลกกิจกรรม เป็นต้น
5. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น โครงการเลือกตั้ง กิจกรรมการแสดงออกด้านประชาธิปไตย เป็นต้น
6. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

นักศึกษาทุกหลักสูตรจะต้องเป็นสมาชิกชมรมอย่างน้อย 1 ชมรม
Activity transcript

กิจกรรมคณะ/วิทยาลัย

คือ กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่คณะเป็นผู้จัดกิจกรรม

จิตอาสา

กิจกรรมเพื่อสังคม บำเพ็ญประโยชน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คือ กิจกรรมเพื่อสารารณประโยชน์ต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

1. กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ ทุกกิจกรรมที่บันทึกลงระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้อนุมัติ
2. กิจกรรมคณะวิทยาลัย ทุกกิจกรรมที่บันทึกลงระบบฐานข้อมูล คณะเวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม บำเพ็ญประโยชน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมที่บันทึกลงระบบ ฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยฯ หรือคณะเวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติ

 
 

สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา

01-Activity-Passbook (2.8 MiB, 298 downloads)

เอกสารประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง กําหนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
01-Activity-Passbook2.8 MiB298