Part-time แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน

ค่าตอบแทน โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา


ตามประกาศ/ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบฟอร์มใบลงเวลา - ใบหลักฐานการฏิบัติงาน

 

แบบฟอร์มใบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา

Icon of ใบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ใบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา (45.4 KiB)
 
 

แบบฟอร์หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา

Icon of หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา (51.5 KiB)
 

ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน