ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

อุบัติเหตุ 300,000 บาท
โรคทั่วไป 30,000 บาท

วงเงินค่ารักษา
พยาบาล

30,000 บาทต่อหนึ่งอุบัติเหตุ

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
ทุกชนิดทั่วโลก

ตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาคุ้มครอง

เปิดเรียนแบบเดิม 23 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 67
เปิดเรียนแบบอาซียน 1 ส.ค.66 - 1 ส.ค.67

รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ

ทุนการศึกษา ทุน+กยศทุนการศึกษา ทุน+กยศ

ความคุ้มครอง

บริการให้คำปรึกษา RMUTT@mindบริการให้คำปรึกษา RMUTT@mind

ค่าสินไหมทดแทน

บริการสุขภาพบริการสุขภาพ

รายชื่อสถานพยาบาล

20220427-accident-Head20220427-accident-Head

สถิติอุบัติเหตุ

ช่องทางการติดต่อเรา


งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12110

โทร. 025493022
มือถือ.(ดนตรี เพ็ชรักษ์) 0992862981