กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


มกราคม 17, 2023
กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุน กยศ.ภาคเรียนที่ 1/2566 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)
กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืม กอง […]
ธันวาคม 28, 2022
แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2565
แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้ […]
ธันวาคม 28, 2022
ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองท […]
พฤศจิกายน 1, 2022
กำหนดการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565
ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการดังนี […]

แบบฟอร์มดาวน์โหลด กยศ.


ประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ช่องทางการติดต่อเรา


งานกยศ.มทร.ธัญบุรี โทร. 02 549 3674, 02 549 3684

งานทุนการศึกษา โทร. 02 549 3675

ที่ตั้ง : ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา