แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB4687

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB104021
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนกล่องนมให้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์101.7 KB18877
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน139.8 KB112658
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB76058
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB39819
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล50.7 KB40003

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB8048
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้รับทุนการศึกษา80.9 KB27270
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB23307
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB5352
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB115988

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB2401

แบบฟอร์นักศึกาษาวิชาทหาร

แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201935.1 KB944
แบบคำขอสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร287.4 KB1083
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB1627
แบบฟอร์มการขอแต่งตั้งยศ เป็นว่าที่ร้อยตรี262.5 KB7214
แบบฟอร์มขอรอรับสิทธิ์329.2 KB886
แบบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร แบบ รด.2356.5 KB6427
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB2122
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา111.6 KB2075
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร แบบ รด.146.4 KB2144

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB3853
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB2715
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB2690
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB1005

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB778
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB2995
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB561
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB748
สัญญายืมเงิน68.5 KB781
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB441
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB664
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB455
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB909
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB589
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB481
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB465
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB456
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB752
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB786
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB642
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB1102
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB18052
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB516
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB413
ใบเสนอราคา174.4 KB471

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์96.2 KB530
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์108.2 KB467
แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่าย COVID-19390.0 KB497

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

แบบฟอร์มเบิกค่าสินไหมทดแทน 2565103.3 KB39

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB4405
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB1650

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB7530

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB1505

ใส่ความเห็น