แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB3411

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB79125
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB95531
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนกล่องนมให้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์101.7 KB969
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน141.4 KB24249
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB36935
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB32465

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB6059
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้รับทุนการศึกษา80.9 KB18700
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB17294
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB3946
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB7096
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB52436

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 154.9 KB1627
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1743

แบบฟอร์นักศึกาษาวิชาทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB2076
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB1333
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1658
แบบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร แบบ รด.2356.5 KB39
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB1318
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา111.6 KB1192
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB788
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร แบบ รด.146.4 KB27

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB3255
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB998
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB1420
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB526

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB367
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB421
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB317
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB298
สัญญายืมเงิน68.5 KB376
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB233
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB332
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB266
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB483
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB319
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB261
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB262
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB255
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB416
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB359
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB308
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB550
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB452
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB284
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB248
ใบเสนอราคา174.4 KB238

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์96.2 KB281
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์108.2 KB272

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25631.5 MB703
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย 2563293.6 KB330
แบบฟอร์มเบิกค่าสินไหมทดแทน 2563914.5 KB307

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB3013
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB1204

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB4707

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB1115

 

ใส่ความเห็น