แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB3337

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB47016
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB92264
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนกล่องนมให้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์101.7 KB784
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน141.4 KB23695
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB35608
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB32249

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB5953
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้รับทุนการศึกษา80.9 KB13003
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB14069
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB3900
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB6998
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB52060

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 154.9 KB1594
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1724

แบบฟอร์นักศึกาษาวิชาทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB2053
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB1317
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1643
แบบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร แบบ รด.2356.5 KB15
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB1301
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา111.6 KB1012
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB771
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร แบบ รด.146.4 KB7

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB3221
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB967
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB1370
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB508

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB347
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB386
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB296
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB279
สัญญายืมเงิน68.5 KB348
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB218
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB310
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB249
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB441
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB298
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB238
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB247
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB242
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB397
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB334
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB291
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB532
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB356
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB269
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB232
ใบเสนอราคา174.4 KB222

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์96.2 KB266
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์108.2 KB255

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25621.4 MB649
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย MTI241.1 KB302
แบบฟอร์มเบิกค่าสินไหมทดแทน 25621.6 MB279

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB2975
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB1186

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB4632

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB1099

 

ใส่ความเห็น