หัวหน้าฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

นายเมษา คงเจริญ

นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนาวิชาการและเสริมสร้างทักษะกระบวนการความรู้
งานบริหารและประชาสัมพันธ์
งานอบรมวิทยากรประจำศูนย์
งานบริหารเครือข่าย
โทร.02-549-3673