«

»

มิ.ย. 18

เงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

นักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาและมีความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน

1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในหลักสูตรไม่สูงกว่าปริญญาตรี
3. ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ในระดับปริญญาตรีมาก่อน และไม่ศึกษาเป็นปริญญาใบที่ 2

เอกสารประกอบการขอรับทุน

1. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนฯ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (พร้อมรับรองสำเนา)
3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสำเนาใบลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (พร้อมรับรองสำเนา)
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (พร้อมรับรองสำเนา)

ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS Center

และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นายไพรัช เถื่อนประดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2549 3677

มือถือ 08 7077 2720