กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 (อีสานเกมส์)
เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศไทย
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

http://www.rmuti.ac.th

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน

สัญลักษณ์นำโชคการแข่งขัน

ใส่ความเห็น