แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB2352

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB27649
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB46221
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.)70.2 KB29873
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กรอ.)70.7 KB10243
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB21798
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB25697
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)678.3 KB35114

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB4372
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB2568
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB3058
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB4876
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB39010

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 154.9 KB951
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1397

แบบฟอร์นักศึกาษาวิชาทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1687
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB1013
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1333
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB969
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา111.6 KB207
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB517

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB2332
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB101
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB193
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB162

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB97
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB70
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB63
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB69
สัญญายืมเงิน68.5 KB95
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB48
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB63
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB73
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB63
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB81
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB50
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB68
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB64
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB79
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB59
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB83
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB117
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB55
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB78
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB62
ใบเสนอราคา174.4 KB58

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์109.5 KB61
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์97.9 KB74

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

คู่มือ รายชื่อโรงพยาบาล และแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน 6.2 MB1008

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB2360
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB901

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB3762

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB705

 

ใส่ความเห็น