แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB3064

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB33242
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB69152
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน141.4 KB16248
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB26178
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB30440
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)678.3 KB41358

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB5398
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB3696
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB3671
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB6612
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB49402

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 154.9 KB1484
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1661

แบบฟอร์นักศึกาษาวิชาทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1958
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB1257
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1561
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB1236
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา111.6 KB762
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB702

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB3081
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB830
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB1103
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB425

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB278
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB220
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB245
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB233
สัญญายืมเงิน68.5 KB280
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB174
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB237
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB203
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB357
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB251
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB198
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB207
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB200
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB332
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB233
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB239
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB459
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB199
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB223
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB192
ใบเสนอราคา174.4 KB186

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์96.2 KB219
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์108.2 KB211

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25621.4 MB384
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย MTI241.1 KB178
แบบฟอร์มเบิกค่าสินไหมทดแทน 25621.6 MB129

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB2800
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB1108

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB4425

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB1042

 

ใส่ความเห็น