แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB3130

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB33536
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB71828
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน141.4 KB17827
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB26903
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB31341
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)678.3 KB41803

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB5641
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB3837
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB3787
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB6784
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB51356

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 154.9 KB1510
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1671

แบบฟอร์นักศึกาษาวิชาทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1982
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB1273
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1576
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB1250
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา111.6 KB799
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB715

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB3155
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB897
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB1215
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB457

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB302
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB269
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB259
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB245
สัญญายืมเงิน68.5 KB293
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB185
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB268
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB217
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB392
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB264
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB207
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB219
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB211
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB358
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB276
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB250
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB484
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB219
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB233
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB200
ใบเสนอราคา174.4 KB195

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์96.2 KB234
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์108.2 KB222

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25621.4 MB514
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย MTI241.1 KB225
แบบฟอร์มเบิกค่าสินไหมทดแทน 25621.6 MB193

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB2860
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB1132

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB4474

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB1056

 

ใส่ความเห็น