แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB1852

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB22138
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB38796
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.)70.2 KB25865
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กรอ.)70.7 KB8110
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB18145
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB21953
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)678.3 KB25856

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB3863
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB1818
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB2691
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB4140
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB22956

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1542
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 204.5 KB2702
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1147
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB874
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1197
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB884
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB403

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB2192
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB20
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB25
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB13

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB4
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB5
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB4
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB3
สัญญายืมเงิน68.5 KB3
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB4
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB4
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB4
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB4
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB7
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB4
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB3
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB4
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB4
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB3
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB4
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB5
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB3
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB5
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB3
ใบเสนอราคา174.4 KB3

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์109.5 KB3
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์97.9 KB3

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

แบบเรียกร้องค่าทดแทน 66.0 KB926

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB1926
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB676

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB3377

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB497

 

ใส่ความเห็น