แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.4 KB1760
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์121.7 KB1240
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอใช้ห้องประชุม27.0 KB2441
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงดูและสำรองข้อมูล ภาพวีดีโอจากกล้องวงจรปิด94.3 KB2533
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นจอประชาสัมพันธ์ IUM 98.0 KB856

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB21814
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB37623
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.)70.2 KB25505
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กรอ.)70.7 KB7843
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB17656
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB21623
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)598.7 KB25386

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB3688
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB1716
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB2598
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB3905
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB21843

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1464
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 204.5 KB2604
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1083
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB805
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1133
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB821
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB345

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB2058

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

แบบเรียกร้องค่าทดแทน 66.0 KB867

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB1728
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB591

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB2977

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

 คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB363

 

ใส่ความเห็น