แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB3017

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB33155
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB67344
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน141.4 KB16134
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB26032
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB30252
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)678.3 KB41273

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB5296
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB3593
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB3583
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB6482
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB47751

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 154.9 KB1457
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1638

แบบฟอร์นักศึกาษาวิชาทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1919
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB1235
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1538
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB1205
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา111.6 KB732
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB680

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB3023
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB774
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB979
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB396

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB259
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB204
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB231
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB220
สัญญายืมเงิน68.5 KB265
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB161
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB215
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB191
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB333
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB230
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB182
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB196
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB188
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB316
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB213
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB227
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB427
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB181
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB212
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB182
ใบเสนอราคา174.4 KB175

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์97.9 KB204
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์109.5 KB199

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25621.4 MB299
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย MTI241.1 KB139
แบบฟอร์มเบิกค่าสินไหมทดแทน 25621.6 MB92

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB2767
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB1086

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB4377

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB1016

 

ใส่ความเห็น