แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB2960

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB32727
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB63060
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน141.4 KB15916
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB25900
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB29929
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)678.3 KB41048

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB5189
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB3415
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB3487
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB6176
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB46307

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 154.9 KB1410
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1612

แบบฟอร์นักศึกาษาวิชาทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1884
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB1208
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1511
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB1185
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา111.6 KB696
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB658

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB2919
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB683
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB907
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB371

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB239
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB187
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB214
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB204
สัญญายืมเงิน68.5 KB246
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB146
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB200
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB181
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB312
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB216
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB167
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB178
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB178
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB295
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB195
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB214
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB393
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB170
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB196
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB172
ใบเสนอราคา174.4 KB165

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์97.9 KB191
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์109.5 KB183

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25621.4 MB226
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย MTI241.1 KB122
แบบฟอร์มเบิกค่าสินไหมทดแทน 25621.6 MB69

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB2733
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB1065

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB4317

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB972

 

ใส่ความเห็น