แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB2234

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB25023
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB45337
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.)70.2 KB29630
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กรอ.)70.7 KB10028
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB21464
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB24081
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)678.3 KB34080

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB4263
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB2462
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB2970
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB4778
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB37590

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 154.9 KB243
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1226

แบบฟอร์นักศึกาษาวิชาทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1620
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB924
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1281
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB947
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา111.6 KB84
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB483

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB2273
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB81
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB149
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB141

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB63
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB49
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB45
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB42
สัญญายืมเงิน68.5 KB56
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB31
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB40
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB45
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB41
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB55
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB34
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB34
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB40
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB50
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB40
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB54
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB72
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB38
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB47
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB37
ใบเสนอราคา174.4 KB37

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์109.5 KB38
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์97.9 KB45

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

คู่มือ รายชื่อโรงพยาบาล และแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน 6.2 MB978

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB2136
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB876

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB3702

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB635

 

ใส่ความเห็น