แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB2862

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB30521
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB62414
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน141.4 KB15667
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB25727
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB28630
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)678.3 KB40527

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB4949
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB3164
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB3354
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB6006
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB43767

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 154.9 KB1321
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1575

แบบฟอร์นักศึกาษาวิชาทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1856
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB1168
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1481
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB1132
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา111.6 KB645
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB641

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB2577
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB351
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB863
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB347

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB211
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB172
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB191
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB182
สัญญายืมเงิน68.5 KB214
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB124
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB181
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB168
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB273
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB193
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB152
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB160
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB159
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB266
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB168
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB194
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB374
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB158
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB176
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB157
ใบเสนอราคา174.4 KB147

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์97.9 KB174
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์109.5 KB163

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25621.4 MB160
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย MTI241.1 KB98
แบบฟอร์มเบิกค่าสินไหมทดแทน 25621.6 MB48

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB2685
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB1036

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB4260

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB950

 

ใส่ความเห็น