แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB2394

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB28010
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB47462
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.)70.2 KB30004
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กรอ.)70.7 KB10346
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB21969
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB25912
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)678.3 KB35395

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB4446
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB2598
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB3103
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB5048
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB39894

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 154.9 KB1012
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1421

แบบฟอร์นักศึกาษาวิชาทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1708
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB1040
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1354
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB984
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา111.6 KB262
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB534

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB2367
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB137
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB251
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB189

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB112
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB88
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB90
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB93
สัญญายืมเงิน68.5 KB111
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB60
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB79
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB90
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB87
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB105
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB73
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB87
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB81
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB108
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB77
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB110
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB161
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB80
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB96
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB90
ใบเสนอราคา174.4 KB73

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์109.5 KB77
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์97.9 KB90

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

คู่มือ รายชื่อโรงพยาบาล และแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน 6.2 MB1033

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB2429
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB925

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB3803

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB738

 

ใส่ความเห็น