แบบฟอร์ม online

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.6 KB2464

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB28193
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB50394
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.)70.2 KB30160
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กรอ.)70.7 KB10488
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB22073
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB26051
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)678.3 KB35609

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB4552
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB2660
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB3161
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB5433
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB40769

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 154.9 KB1173
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1481

แบบฟอร์นักศึกาษาวิชาทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1744
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB1083
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1382
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB1002
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา111.6 KB359
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB552

แบบฟอร์มสมุดกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB2431
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา58.6 KB227
แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)56.7 KB420
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม56.0 KB255

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน166.6 KB138
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ156.5 KB114
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ623.6 KB122
สรุปอัตราค่าใช้จ่าย60.4 KB114
สัญญายืมเงิน68.5 KB137
หลักฐานการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แบบขวาง80.6 KB79
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708110.1 KB106
เอกสารเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 870846.4 KB117
แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม249.5 KB119
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ (เร่งด่วน)174.5 KB136
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี ชมรม185.2 KB95
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี สภานักศึกษา192.0 KB110
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติ...ล้างบัญชี องค์การนักศึกษา194.3 KB102
แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา86.3 KB158
ใบประมาณการวัสดุ153.0 KB93
ใบรับรองแทนใบเสร็จ179.2 KB135
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม145.7 KB222
ใบลงลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม87.4 KB106
ใบสำคัญรับเงิน186.5 KB122
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร187.8 KB109
ใบเสนอราคา174.4 KB100

แบบฟอร์มบริการด้านสุขภาพอนามัย

ฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์109.5 KB104
ฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์97.9 KB113

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

คู่มือ รายชื่อโรงพยาบาล และแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน 6.2 MB1057

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB2499
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB949

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB3857

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB809

 

ใส่ความเห็น