คู่มือปฏิบัติงานและวิจัย

คู่มือปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
3.คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ4.0 MiB347
4.คู่มือปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา7.1 MiB252
9.คู่มือปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)8.5 MiB3587
5.คู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี10.0 MiB4922
8.การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร12.8 MiB1899
1.คู่มือการพัฒนาการให้บริการสถานการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา27.4 MiB894
6.คู่มือปฏิบัติงานการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WordPress31.3 MiB2645
7.คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี53.5 MiB13523
2.คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน68.8 MiB439

งานวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
8.การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองในเรื่องของการพัฒนาทักษะใหม่ การสร้างทักษะใหม่ และการเสริมสร้างทักษะเดิมที่มีอยู่ของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปี 25621.5 MiB796
9.การศึกษาความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปี 25621.7 MiB697
7.การศึกษาความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.4 MiB335
6.การศึกษาดัชนีความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.6 MiB1772
5.การศึกษาความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.7 MiB6628
2.สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี3.7 MiB3289
3.การศึกษาความคาดหวังที่ได้รับและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 25633.8 MiB2900
4.ปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี4.3 MiB2070
1.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความต้องการออกกำลังกายของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี44.2 MiB10728