STEP 1 คุณสมบัติผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

  1. นักศึกษาชายมีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ (ตัวอย่างวิธีการนับอายุ เช่น ปี พ.ศ.เกิด ลบด้วย ปี พ.ศ.ปัจจุบัน เช่น 2545 - 2565 = 20 ปี ไม่นับเดือนเกิด)
  2. เป็นผู้ไม่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
  3. เป็นผู้ย้ายเข้ามาจากสถานศึกษาอื่นและเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2STEP 2 เอกสารหลักฐาน

  1. แบบฟอร์มลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาใบสำคัญ สด.9 จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง)
  3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35 จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับภาษาไทย (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับSTEP 3 ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา (งานผ่อนผันทหาร)


STEP 4 ขั้นตอนการปฎิบัติของนักศึกษา

1. ดาวน์โหลดสำเนาหนังสือและบัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผัน ฯ ประจำปี เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานช่วงมีนาคม

2. ตรวจสอบรายชื่อการได้รับสิทธิ์ผ่อนผันได้ที่สำนักงานสัสดีจังหวัด/อำเภอตามภูมิลำเนาทหาร ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

3. ผู้ขอผ่อนผันต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก ฯ ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันทุกปี พร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ในหมายเรียก ฯ

4. การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาดำเนินการยื่นเพียงครั้งเดียว สามารถผ่อนผันได้จนสำเร็จการศึกษา
STEP 5 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

  1. นักศึกษาต้องแจ้งให้นายอำเภอตามภูมิลำเนาทหารทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
  2. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก ฯ เข้ารับราชการทหารกองประจำการ


กำหนดการเปิดระบบลงทะเบียนจองคิวสำหรับนักศึกษาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1  เปิดลงทะเบียนออนไลน์          :          ช่วงเดือนกรกฎาคม (ตามปีการศึกษา)

    กำหนดส่งเอกสาร                :          สิงหาคม (ตามปีการศึกษา)

รอบที่ 2 เปิดลงทะเบียนออนไลน์          :          ช่วงเดือนกันยายน (ตามปีการศึกษา)

    กำหนดส่งเอกสาร                :          ตุลาคม (ตามปีการศึกษา)

 • ระบบลงทะเบียนจองคิวสำหรับนักศึกษาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร http://www.sdmilitary.rmutt.ac.th
 • ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (เป็นไฟล์ pdf, แบ่งเป็นรอบ ๆ) ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นหลักฐาน ใช้ในกรณีตรวจสอบรายชื่อที่สัสดีจังหวัดแล้วไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

(ให้ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมในส่วนของการประกาศรายชื่อในแต่ละปีการศึกษา)

 
ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา www.sd.rmutt.ac.th เบอร์ 0 2549 3674


ข่าวประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ธันวาคม 7, 2023

ตรวจสอบรายชื่อผู้แสดงตนขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอผ่ […]
กันยายน 5, 2023

เปิดระบบลงทะเบียนจองคิวการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

เปิดระบบลงทะเบียนจองคิวการ […]
สิงหาคม 25, 2023

ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ชายไทยกับการเข้ารับราชการทหาร

ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เก […]