มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 5 (ชาย,หญิง) จึงขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • คุณสมบัติและคุณลักษณะ
  1. เป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
  3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีผลการศึกษาตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป
 • สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ชาย,หญิง)
 • ***เอกสารและหลักฐาน***
  ลำดับที่ เอกสาร จำนวน
  1 ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.1) (ทบ.349 – 001) 1 ฉบับ
  2 แบบคำขอสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 1 ฉบับ
  3 รูปถ่ายสีขนาด 3 x 4 ซ.ม. แต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือนักศึกษา 1 รูป
  4 สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตร ปพ.1. 1 ฉบับ
  5 ใบรับรองแพทย์ ออกให้โดยแพทย์ปริญญา ที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 สาขาเวชกรรม โรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนที่รัฐบาลรับรอง หรือหน่วยตรวจโรคทหาร ตามที่กำหนด และรับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันรับสมัครเป็น นศท. 1 ฉบับ
  6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  7 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)  (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  8 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  9 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (แบบ สด.43) (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  10 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 5 ชาย,หญิง (เลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น,รอรับสิทธิ์ โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร)
 • ***เอกสารและหลักฐาน***
  ลำดับที่ เอกสาร จำนวน
  1 ใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2) 1 ฉบับ
  2 สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ต้องระบุว่า “สำเร็จการฝึกวิชาทหาร” (ออกให้โดยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกส่วนภูมิภาค ที่เข้ารับการฝึกวิชาทหารหน่วยเดิม) 1 ฉบับ
  3 รูปถ่ายหน้าตรงแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร สีขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
  4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  6 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9),สำเนาหมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35) 1 ฉบับ
  7 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 5 ชาย,หญิง (เลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น ในสถานศึกษาเดิม)
 • ***เอกสารและหลักฐาน***
  ลำดับที่ เอกสาร จำนวน
  1 ใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2) 1 ฉบับ
  2 รูปถ่ายหน้าตรงแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร สีขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
 • กรณีขอรอรับสิทธิ์ ชั้นปีที่ 1 – 5 ชาย,หญิง
 • นักศึกษาวิชาทหารที่เว้นการฝึกวิชาทหาร หรือหยุดเรียนนศท. มาแล้วไม่เกิน 2 ปี สามารถดำเนินการทำเรื่องขอรอรับสิทธิ์และทำเรื่องรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารไปพร้อมกันได้ หากเว้นเกิน 2 ปี นักศึกษาจะไม่สามารถดำเนินการทำเรื่องขอรอรับสิทธิ์ และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารได้
  ***เอกสารและหลักฐาน***
  ลำดับที่ เอกสาร จำนวน (ฉบับ)
  1 แบบคำร้องขอรอรับสิทธิ์ 1
  2 สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร หรือ สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รับรองการสำเร็จ นศท. ชั้นปีนั้น ๆ หรือ สอบตกซ้ำชั้น) 2
  3 สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร 2
  4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2
 • การชำระเงินบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
  1. นศท. ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) ชำระเงินบำรุง ฯ และค่าทำบัตรประจำตัว นศท. รวม 680 บาท
  2. นศท. ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น) , 2 และ 3 ชำระเงินบำรุง ฯ 650 บาท
  3. นศท. ชั้นปีที่ 4 และ 5 ไม่ต้องชำระเงินบำรุง ฯ
 • การสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
  นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานส่งได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา กำหนดการรับเอกสาร ห้วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ในวัน เวลาราชการ

  (ทั้งนี้กำหนดการส่งเอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมะสม)

 • ระยะเวลาการฝึกวิชาทหาร (การฝึกแบบที่ 4)
 • ทำการฝึกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 8 ชั่วโมง จำนวน 10 ครั้ง ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรักษาดินแดน (เวลา 07.45 – 17.00 น.) โดยแบ่งเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 – 3 ชาย,หญิง ฝึกในวันเสาร์ และ นศท.ชั้นปีที่ 4 - 5 ชาย,หญิง ฝึกในวันอาทิตย์

แบบคำร้องงานวิชาทหาร


เมษายน 26, 2024

เปิดรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทห […]
มีนาคม 31, 2023

เปิดรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทห […]
มีนาคม 14, 2023

ภาพกิจกรรมการเข้ารับการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3-5 ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมการเข้ารับการฝึก […]
เมษายน 26, 2022

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทห […]