การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานเลขาสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 164 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553
ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งรูปแบบตัวพิมพ์(ฟอนต์) สารบรรณ
และรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) อื่นๆ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์24.1 KB5102
ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ 2.6 MB2158
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์59.4 KB2225
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word1.3 MB2564
ตัวอย่าง หนังสือประทับตรา72.1 KB4175
ตัวอย่าง หนังสือภายนอก733.0 KB9146
ตัวอย่าง หนังสือภายใน265.5 KB6744
หนังสือประทับตรา (template สำหรับ MS Word)75.3 KB2836
หนังสือภายนอก(template สำหรับ MS Word)78.8 KB4688
หนังสือภายใน(template สำหรับ MS Word)35.3 KB4689
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ 19.7 KB3643

**********************

ใส่ความเห็น