การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานเลขาสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 164 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553
ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งรูปแบบตัวพิมพ์(ฟอนต์) สารบรรณ
และรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) อื่นๆ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์24.1 KB6091
ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ 2.6 MB2662
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์59.4 KB2679
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word1.3 MB3060
ตัวอย่าง หนังสือประทับตรา72.1 KB5115
ตัวอย่าง หนังสือภายนอก733.0 KB11040
ตัวอย่าง หนังสือภายใน265.5 KB9482
หนังสือประทับตรา (template สำหรับ MS Word)75.3 KB3492
หนังสือภายนอก(template สำหรับ MS Word)78.8 KB5781
หนังสือภายใน(template สำหรับ MS Word)35.3 KB5752
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ 19.7 KB4405

**********************

ใส่ความเห็น