การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานเลขาสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 164 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553
ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งรูปแบบตัวพิมพ์(ฟอนต์) สารบรรณ
และรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) อื่นๆ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์24.1 KB6000
ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ 2.6 MB2621
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์59.4 KB2638
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word1.3 MB3021
ตัวอย่าง หนังสือประทับตรา72.1 KB5040
ตัวอย่าง หนังสือภายนอก733.0 KB10899
ตัวอย่าง หนังสือภายใน265.5 KB9332
หนังสือประทับตรา (template สำหรับ MS Word)75.3 KB3443
หนังสือภายนอก(template สำหรับ MS Word)78.8 KB5710
หนังสือภายใน(template สำหรับ MS Word)35.3 KB5667
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ 19.7 KB4338

**********************

ใส่ความเห็น