ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืม

  1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  2.  เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างฉุกเฉิน
  3. เป็นนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
  4.  มีความประพฤติดี
  5. ไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  6. ไม่เป็นนักศึกษาที่ยังชำระคืนเงินยืมฉุกเฉินไม่ครบ

ขั้นตอนและวิธีการขอยืมเงิน

  1. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอยืมเงิน ให้ Download แบบคำขอและสัญญาการขอยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทาง www.sd.rmutt.ac.th และเตรียมหลักฐานแนบให้พร้อม แล้วนำสัญญาการขอยืมเงินฉุกเฉินและเอกสารแนบทั้งหมด ส่งที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขา แล้วแต่กรณี
  2. เมื่อนักศึกษาได้รับเงินยืมแล้ว ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ทำหนังสือแจ้งให้บิดา/มารดาหรือผู้ปกครองของนักศึกษาทราบทันที

การชำระคืนเงินยืม

  1. นักศึกษาที่ได้รับเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาไปแล้ว จะต้องคืนเงินยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือคืนเงินยืมทั้งหมดทันทีที่นักศึกษามีความสามารถจะชำระคืนได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ย ทั้งนี้ ต้องชำระให้ครบถ้วนตามจำนวนเงินและกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของแบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา ทั้งนี้หากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถชำระคืนได้ ให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
  2. หากนักศึกษาไม่ชำระเงินยืมตามข้อ 1 คืน มหาวิทยาลัยฯ อาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรืออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา แล้วแต่กรณี

แบบฟอร์มการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา


เมษายน 9, 2024
ทุนเรียนดี (ทุนเพชรบัวสวรรค์)
ทุนเรียนดี (ทุนเพชรบัวสวรร […]
กุมภาพันธ์ 20, 2024
แนะเเนวศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
แนะเเนวศึกษาต่อ วิทยาลัยเท […]
กุมภาพันธ์ 15, 2024
แนะเเนวศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก
แนะเเนวศึกษาต่อ วิทยาลัยเท […]
กุมภาพันธ์ 14, 2024
แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ จังหวัดปทุมธานี
แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนพร […]
กุมภาพันธ์ 9, 2024
แนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
แนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยเทคน […]
กุมภาพันธ์ 9, 2024
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียสันติราษฎร์วิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียสันติ […]
กุมภาพันธ์ 9, 2024
แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนหอวังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนหอว […]
กุมภาพันธ์ 6, 2024
แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง จังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายเเนะเเนวการศึกษา อาชีพ […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024
แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ฝ่ายเเนะเเนวการศึกษา อาชีพ […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024
แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
ฝ่ายเเนะเเนวการศึกษา อาชีพ […]
กุมภาพันธ์ 1, 2024
แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายเเนะเเนวการศึกษา อาชีพ […]
มกราคม 31, 2024
แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก
ฝ่ายเเนะเเนวการศึกษา อาชีพ […]

ช่องทางการติดต่อเรา


งานกยศ.มทร.ธัญบุรี โทร. 02 549 3674, 02 549 3684

งานทุนการศึกษา โทร. 02 549 3675

ที่ตั้ง : ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา