Sukanya Klinubon

Author's details

Name: Sukanya Klinubon
Date registered: เมษายน 18, 2019

Latest posts

  1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน 2563 — มิถุนายน 30, 2020
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือ จำนวน ๓๐๐ ขวด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — มิถุนายน 8, 2020
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัส จำนวน ๑๐ เครื่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — มิถุนายน 4, 2020
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — มิถุนายน 4, 2020
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — มิถุนายน 4, 2020

Author's posts listings

มิ.ย. 30

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน 2563

Share

มิ.ย. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือ จำนวน ๓๐๐ ขวด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

มิ.ย. 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัส จำนวน ๑๐ เครื่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

มิ.ย. 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

มิ.ย. 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

มิ.ย. 01

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

Share

พ.ค. 24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกอล์ฟ รับส่งนักศึกษาพิการ จำนวน ๑ คัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

พ.ค. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๒๐ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

เม.ย. 30

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน 2563

Share

เม.ย. 14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

Fetch more items