2.การขอผ่อนผัน การเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีจับได้สลากแดง)

มทร.ธัญบุรี