พ.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑ ชุด (กองพัฒนานักศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด (กองพัฒนานักศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บเอกสาร จำนวน ๑๑ เดือน (กองพัฒนานักศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล, ใบประกาศเกียรติคุณและแฟ้มใส่ใบประกาศ จำนวน ๒ รายการ

พ.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล, ใบประกาศเกียรติคุณและแฟ้มใส่ใบประกาศ จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Link

พ.ย. 11

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดุริยางค์ จำนวน ๑ วง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ย. 08

ยื่นเรื่องขอคำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นว่าที่ ร.ต. ประจำปีการศึกษา 2562

Read the rest of this entry »

พ.ย. 05

สำเนาหนังสือพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Read the rest of this entry »

Fetch more items