ม.ค. 27

ประกาศ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโร่น่า

Read the rest of this entry »

ม.ค. 24

โครงการอบรมนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” ประจำปีการศึกษา 2562

Read the rest of this entry »

ม.ค. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ม.ค. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสาร จำนวน ๓ คัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ม.ค. 20

กองพัฒนานักศึกษาจัดงานทำบุญปีใหม่

ม.ค. 15

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

Read the rest of this entry »

ม.ค. 14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ม.ค. 10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ม.ค. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึก จำนวน ๓ กล่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ม.ค. 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Fetch more items