จิตอาสาราชมงคล ปี 2565

มกราคม 17, 2023

โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน

โครงการความร่วมมือมหาวิทยา […]
มกราคม 9, 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานสะอาด โดยติดตั้งโซ่ลาเซลให้กับโรงเรียนชาวนาบ้านเกี๋ยงห้วยน่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]