เม.ย. 30

โครงการศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเยาวชนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

Read the rest of this entry »

เม.ย. 30

ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 1 -คลอง 3 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Read the rest of this entry »

เม.ย. 30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแจ๊ค อิงค์ธเนศ

เม.ย. 25

การขอผ่อนผันทหารลาศึกษาต่อ กรณีจับได้สลากแดง

เม.ย. 24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองพัฒนานักศึกษา

เม.ย. 23

RMUTT Muscle and Physique Championships 2019

RMUTT Muscle and Physique Championships 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ.ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เม.ย. 22

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทักษะและเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาพื้นฐานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

Read the rest of this entry »

เม.ย. 05

เชิญชวน อาจารย์ผู้มีจิตอาสา ประสงค์จะสอนวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน

Teacher presenting on a board

เม.ย. 04

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษาแจ๊ค อิงค์ธเนศ ประจำปีการศึกษา 2561

เม.ย. 02

อบรมการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 1

Read the rest of this entry »

Fetch more items